Regulamin

3Rooms zapewnia Gościom:

 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę

REGULAMIN 3ROOMS

Dyrekcja i personel będą wdzięczni wszystkim Gościom

za współpracę w przestrzeganiu zasad działalności 3Rooms.

Życzymy udanego pobytu !

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie 3Rooms i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub rozpoczęcie pobytu w 3Rooms.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie 3Rooms.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w  każdym pokoju, a także na stronie internetowej 3Rooms.
 4. Pokoje wynajmowane są na doby noclegowe.
 5. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00 w dniu wynajmu do godz. 11.00 dnia następnego.
 6. Dla Gości, którzy rozpoczynają pobyt  po godz. 18.00, klucze są do odebrania u pracownika ochrony.
 7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę noclegową.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub określony
  w rezerwacji, Gość powinien zgłosić do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju telefonicznie  (nr tel. 795 589 238) lub mailowo: rezerwacja@3rooms.com.pl, jednakże 3Rooms zastrzega sobie możliwość nieprzedłużenia pobytu, w szczególności ze względu na brak dostępności miejsc.
 9. Pobyt w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 bez zgody 3Rooms jest traktowane jako przedłużenie pobytu w pokoju 3Rooms i wymaga dokonania opłaty za kolejną dobę.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju na pięć dni przed rozpoczęciem doby noclegowej, niezależnie od faktycznego przyjazdu Gościa w zaplanowanym terminie do 3Rooms, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, 3Rooms nie zwraca opłaty za okres pobytu, chyba że rezygnacja została złożona na pięć dni przed rozpoczęciem danej doby noclegowej.
 12. W wypadku pobytu w pokoju po godzinie 11:00 bez zgody 3Rooms, Gość może zostać zobowiązany do opuszczenia pokoju, niezależenie od dokonanej opłaty, w szczególności ze względu na brak dostępności miejsc.
 13.  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet gdy nie upłynęła doba noclegowa, za którą uiścił opłatę.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 15. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 16. Dzieci w każdym wieku są mile widziane. Jedno dziecko w wieku do lat 6 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpi razem w łóżku z rodzicem/opiekunem.
 17. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 18. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 19. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych, na terenie 3Rooms, w tym  w pokojach,  obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych. Naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 500 zł.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Odpowiedzialność 3Rooms z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do 3Rooms regulują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji 3Rooms przechowa te przedmioty przez jeden rok, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 23. 3Rooms świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich telefonicznie  (nr tel. 795 589 238) lub mailowo: rezerwacja@3rooms.com.pl, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 24. Gość jest zobowiązany zgłosić wszelkie zauważone usterki niezwłocznie po przybyciu do pokoju.
 25. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, wyłączyć telewizor, wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 26. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

3Rooms obciąży Gościa:

 • kwotą 100 zł – za zniszczenie pościeli lub ręcznika
 • kwotą 1.100 zł za dearomatyzację w związku z paleniem tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych,
 • kwotą 200 zł za umieszczenie zwierzęcia w pokoju,
 • kwotą 120 zł za zagubienie, utratę lub niezwrócenie klucza do pokoju (Master Key),
 • kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia pokoju z najmu w wypadku takiego wyłączenia, np. ze względu na dewastację pokoju lub konieczność przeprowadzenia innych napraw wywołaną działaniem gościa,
 • Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.
 • Nie przyjmujemy zwierząt.
 • Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek w pokoju.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 3Rooms może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu i uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu 3Rooms.
 • Osoby niebędące Gośćmi 3Rooms mogą przebywać w 3Rooms w godzinach od 7.00 do 22.00, a przebywanie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju zajmowanego przez Gościa. Cena dokwaterowania wynosi 200 zł za dobę noclegową za każdą osobę.
 • 3Rooms może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu 3Rooms lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu 3Rooms lub innych osób przebywających w 3Rooms, albo też w inny sposób zakłócił spokój w 3Rooms.
 • 3Rooms zastrzega sobie prawo do wykonania niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, za uprzednim zawiadomieniem i uzyskaniem zgody Gościa.
 • Parking na terenie posesji jest przeznaczony dla Gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialność za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
 • Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu przez Gościa.
 • Zapoznanie się z Regulaminem jest obowiązkiem każdego  Gościa, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.